Turto draudimą reglamentuojantys teisės aktai | Draudi

Turto draudimą reglamentuojantys teisės aktai

LR civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio

LR draudimo įstatymas (Valstybės žinios, 2003-10-08, Nr. 94-4246)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8447F63760E9/fBLgDYrhKm

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A31993L0013