Kelionių draudimą reglamentuojantys teisės aktai | Draudi

Kelionių draudimą reglamentuojantys teisės aktai

Pagrindinis dokumentas, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles, kai skrydis atšaukiamas arba atidedamas ilgesniam laikui: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32004R0261

Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31997R2027

Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamento (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 889/2002, aiškinamosios gairės

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1476179676680&uri=CELEX:32008R1008

2002 m. gegužės 13 d., Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32002R0889

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0785

Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEC)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:lt:HTML

LR civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas (Valstybės žinios, 2003-10-08, Nr. 94-4246)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8447F63760E9/fBLgDYrhKm

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Valstybės žinios, 1998-04-03, Nr. 32-852)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E2E67B1F2F/LOBmFTNYTh

Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A6B97839829/FPERBALwfQ

Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės forma ir turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo pavyzdinė forma 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8179b9b0b54411e598c4c7724bda031b

Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/241e53d05a1111e6b72ff16034f7f796

Aktualus kelionių organizatorių sąrašas (Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiama informacija)

http://www.tourism.lt/uploads/documents/turizmo_paslaugu_teikejai/KO/SARASAS_2017-10-11.pdf

Nepatikimų kelionių paslaugų pardavimo agentų sąrašas (Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiama informacija)

http://www.tourism.lt/uploads/documents/turizmo_paslaugu_teikejai/KA/NEPATIKIMI%20KELIONIU%20PARDAVIMO%20AGENTAI_2017-09-04.pdf